Tiếng Đức cơ bản. Bài 1

19/04/2020 23:15

Bài giảng tiếng Đức

Học tiếng Đức cùng Du học 5 Sao

#Unterschiede - Sự khác biệt

Niveau A1 - Trình độ A1.
#viele : nhiều
#wenige : ít
Với những danh từ đếm được , thì dùng viele ở dạng số nhiều
der Tisch - die Tische

▪︎viele Tische : nhiều cái bàn

das Buch - die Bücher
▪︎viele Bücher: nhiều cuốn sách

das Kind - die Kinder
▪︎viele Kinder : nhiều đứa trẻ
▪︎Es gibt wenige Kinder draußen

 

#viel
#wenig
Dành cho những danh từ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC, hoặc danh từ TRỪU TƯỢNG( abstrakte Nomen)
▪︎viel Kaffee
▪︎wenig Luft
▪︎viel Freude
▪︎wenig Zeit
▪︎viel Blut

▪︎viel Geld ( $$$$$)

▪︎viel/wenig Schokolade
▪︎Maria hat viel Schokolade bekommen

▪︎viel Spaß

 

http://Live.duhoc5sao.com

Tin tức liên quan

Thong ke